PatentProfs
Gegarandeerd De beste prijs De beste kwaliteit De snelste afhandeling

Geheimhouding van jouw goede idee

Als je een idee hebt is het essentieel dat niemand anders er van weet, voordat je een patent aangevraagd hebt. Want anders is het niet meer mogelijk om een patent op jouw idee aan te vragen. Bij PatentProfs, onderdeel van Patents4all BV, hanteren we daarom een strikte geheimhouding, anders zouden we geen bestaansrecht hebben. Dus jouw idee is bij ons in veilige handen. Je kunt onderstaande verklaring ook gebruiken als geheimhoudingsverklaring voor partijen waar je mee samenwerkt. Knippen en plakken is toegestaan in de Word versie van deze verklaring!

Dit is onze geheimhoudingsverklaring:


GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

Uitgangspunten:

 • dat de Ideehouder en PatentProfs, onderdeel van Patents4all, overleg voeren over het onderzoek naar het verkrijgen van en/of het aanvragen van een patent op het idee, hierna te noemen het DOEL.
 • dat de Ideehouder er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat de door haar verstrekte informatie volledig geheim gehouden wordt, zodat PatentProfs verklaart dat al hetgeen besproken wordt en over en weer aan informatie wordt verstrekt strikt geheim zal worden gehouden en dat zij daarvan geen gebruik of misbruik ten eigen of andermans nutte zal maken.

PatentProfs erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van de uitwisseling van informatie over het Doel, ter zake van alle gegevens, informatie en/of bijzonderheden die:

(1) direct of indirect aan PatentProfs worden verstrekt; en/of

(2) betrekking hebben op de onderneming van de Ideehouder; en/of

(3) betrekking hebben op het Doel.

Geheimhouding

 1. De PatentProfs zal alle Vertrouwelijke Informatie volledig geheimhouden. Onder geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat:
 2. van de Vertrouwelijke Informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ideehouder; en/of
 3. Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ideehouder niet ten andermans nutte mag worden gebruikt.
 4. Onder geheimhouden wordt in dit verband eveneens verstaan het feit dat Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ideehouder niet ten eigen nutte mag worden gebruikt, tenzij dat gebruik noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het Doel.
 5. PatentProfs zal geen Vertrouwelijke Informatie verstrekken aan of delen met derden (zoals door haar in te schakelen adviseurs, werknemers of anderen). In afwijking van voorgaande zin, is het PatentProfs toegestaan om Vertrouwelijke Informatie te bespreken met of te verstrekken aan derden nadat PatentProfs daartoe de schriftelijke instemming heeft verkregen van de Ideehouder.
 6. De verplichting tot geheimhouding is slechts niet van toepassing indien die Vertrouwelijke Informatie reeds algemeen bekend is op het moment van bekendmaking aan PatentProfs; die Vertrouwelijke Informatie al bekend is bij PatentProfs op het moment van bekendmaking aan hem.
 7. PatentProfs zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie, zodat voorkomen wordt dat in strijd met de overeenkomst Vertrouwelijke Informatie niet geheimgehouden zou worden.
 8. PatentProfs verklaart, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de door hem uit te voeren werkzaamheden, niet direct of indirect betrokken te zijn geweest of te zullen zijn of worden bij werkzaamheden die gelijk, gelijkwaardig of vergelijkbaar zijn met het Doel.
 9. De Ideehouder blijft te allen tijde eigenaar van alle mogelijke rechten op de Vertrouwelijke Informatie. Aan deze overeenkomst kan PatentProfs nimmer enig recht (zoals een eigendomsrecht of licentie) ontlenen ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie, tenzij dit nader wordt overeengekomen. 
 10. PatentProfs verplicht zich om alle door of namens de Ideehouder verstrekte (digitale) documenten en gegevens en tevens alle (digitale) kopieën daarvan, op eerste verzoek van de Ideehouder aan haar te retourneren en geen afschriften daarvan te bewaren of aan derden te verstrekken.

Lucas Wemes

CEO PatentProfs

Nieuws / Actueel

Vrijdag 22 maart Grote stijging patenten blockchain

Het Financieele Dagblad heeft ontdekt dat er een grote groei is in het aantal EU patentaanvragen dat te maken heeft met Blockchain. De groei is zeven keer het aantal aanvragen van het jaar daarvoor. Met name chinese bedrijven zijn actief op het gebied van Blockchain uitvindingen. 

Zie hier het volledige artikel. 

Lees meer »
Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie Dinsdag 6 juni Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie

Als je een goed idee in de martk wil zetten is het natuurlijk van belang dat je er een octrooi op aanvraagt. Maar vergeet dan niet de merknaam te registreren. Bij PatentProfs, de specialist op het gebied van vastleggen van intellectuele eigendommen, kun je nu ook je merk of model registratie laten verzorgen. 

Lees meer »