PatentProfs
Gegarandeerd De beste prijs De beste kwaliteit De snelste afhandeling

Questions & Answers

Aan deze Q&A kunnen geen rechten worden ontleend. Voor juridische adviezen met betrekking tot patenten verwijzen we door naar de met PatentProfs samenwerkende Octrooigemachtigden.

 • Q- Wat is het nut van een patent?

  Het doel van het octrooisysteem is tweeledig:

  • Om technische innovatie te stimuleren door het verstrekken van een monopolie aan innovatieve bedrijven en particulieren. Door deze bescherming is men in staat om de eigen uitvindingen voor een beperkte periode (meestal 20 jaar) vrij van concurrentie van derden te exploiteren. Zonder de bescherming van patent zouden veel bedrijven niet kunnen werken, aangezien ze geen mogelijkheid hebben te voorkomen dat concurrenten hun producten slaafs zouden kopiëren.
  • Om de verspreiding van technische informatie aan te moedigen. Een patent is namelijk een schriftelijke beschrijving van de uitvinding en deze schriftelijke beschrijving wordt vervolgens gepubliceerd door het Octrooibureau. Hiermee is het patent voor iedereen in te zien. Aan het eind van de 20 jaar dat het monopolie duurt, of zolang het patent wordt aangehouden, is de uitvinding gratis voor iedereen te gebruiken.
 • Q- Wanneer kun je een patent krijgen?

  Je kan een octrooi verkrijgen als aan alle van de volgende criteria wordt voldaan:

  • De uitvinding is nieuw:
  • De uitvinding is inventief;
  • Het is geschikt voor industriële toepassing
 • Q- Wanneer is een uitvinding nieuw?

  Een uitvinding is nieuw als een onderzoek naar de stand van de techniek aangeeft dat het nieuw is. De uitvinding mag dus niet eerder zijn gepubliceerd, bekend zijn gemaakt op een website, vakblad, of beurs. Je kunt niet iets dat al publiekelijk bekend is beschermen. Een octrooigemachtigde is gehouden aan zijn beroepsgeheim en dus kan een uitvinding vrijuit met hem besproken worden. Ook PatentProfs houdt zich aan deze geheimhouding.

 • Q- Wanneer is een uitvinding inventief?

  Inventief wil zeggen dat het een niet voor de hand liggende uitvinding mag zijn. De eis dat de uitvinding inventief moet zijn, is bedoeld om patenten voorkomen op uitvindingen die niet meer bedragen dan triviale of duidelijke ontwikkelingen van eerdere patenten.

 • Q- Wat betekent industriële toepasbaarheid?

  Industriële toepasbaarheid betekent dat de uitvinding gebruikt kan worden in iedere tak van industrie, met inbegrip van de landbouw.

 • Q- Wat is een onderzoek naar de stand van de techniek?

  Een onderzoek naar de stand van de techniek is van belang voor de patentaanvraag kan worden ingediend. Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of de nieuwe vinding voldoet aan de eisen van nieuwheid en of de vinding inbreuk maakt op reeds bestaande patenten. Dit onderzoek kan veel problemen voorkomen. Immers u wilt niet beschuldigd worden van het inbreuk maken op een anders patent.

 • Q- Wat is een Europees patent?

  Een Europees patent wordt ingediend bij het European Patent Office. U dient uw aanvraag in het Engels, Duits of Frans in. Na indiening volgt een internationaal Onderzoek naar de Stand van de Techniek. Dit onderzoek toetst de aanvraag op de vereisten nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. 18 maanden na indiening worden de aanvraag en het onderzoeksrapport gepubliceerd.

  Uw Europees patent is dan nog niet in elk Europees land geldig. Daarvoor moet nog elke land waar de bescherming gewenst wordt een inschrijving in het landelijke register gedaan worden. Hiervoor moet u wel vertalingen in de landstaal indienen.

 • Q- Hoe lang duurt een aanvraag voor een Europees Patent?

  Het aanvraagproces van een Europees Octrooi duurt minimaal 18 maanden en het kan tot 4 jaar duren. De bescherming van het idee of proces geldt wel vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend.

 • Q- Hoe is een patent opgebouwd?

  Een octrooi aanvraag bestaat uit de tekst met een beschrijving van de uitvinding een beschrijving van de stand van de techniek. Daarnaast een claimset met meestal ongeveer 15 claims en figuren om de uitvinding toe te lichten. In de claims staan de unieke en onderscheidende eigenschappen van de uitvinding beschreven. De beschrijvingen en de vorm van de patentaanvraag moeten voldoen aan een groot aantal specifieke wettelijke vereisten.

 • Q- Wat betekenen conclusies?

  Dit is het deel van de octrooiaanvraag dat formeel in juridische termen, de precieze reikwijdte definieert van het verlangde monopolie. De conclusies bestaan uit een reeks genummerde alinea's, waarvan de eerste (conclusie 1) precies de totale reikwijdte van het monopolie dat wordt aangevraagd afbakent.

 • Q- Waar kun je een patent op aanvragen?

  Voor het antwoord hierop kunnen we beter de vraag omdraaien. Waarop kun je geen patent aanvragen in Europa:

  • Ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden;
  • Literaire, dramatische, muzikale of artistieke werken of andere esthetische creatie dan ook (dit valt onder het auteursrecht);
  • Stelsels, regels, of methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, het spelen van een spel of zaken doen;
  • Computerprogramma's (hier zijn wel uitzonderingen op mogelijk);
  • De presentatie van de informatie;
  • Uitvindingen die waarschijnlijk leiden tot offensief, immoreel of asociaal gedrag;
  • Planten- of dierenrassen, of biologische processen voor de productie van planten of dieren (microbiologische processen en de producten van dergelijke processen echter acceptabel).
 • Q- Wat is het unitaire patent?

  Nieuw is het unitaire patent. Indiening gaat ook bij het European Patent Office. Zodra het patent is verleend is het direct geldig is in alle deelnemende lidstaten.Een centraal rechtssysteem, het Unified Patent Court, wordt opgericht om zich exclusief over unitaire octrooien en Europees octrooirecht uit te spreken. Risico is dat wanneer het Unified Patent Court besluit dat het recht van een patent nietig is, dit direct van toepassing is op alle deelnemende lidstaten. Daarmee kan het recht van een octrooi dus in bijna geheel Europa verloren gaan.

 • Q- Ik heb het aanvraagformulier ingevuld… en dan?

  Binnen 8 werkuren na ontvangst van de aanvraag nemen we contact met u op om de aanvraag door te spreken. Vervolgens leggen we de (anonieme) aanvraag neer bij de bij ons aangesloten octrooibureaus. Zij kijken of ze capaciteit en de kennis hebben om de aanvraag te schrijven. PatentProfs brengt vervolgens u met het best passende octrooibureau in contact.

 • Q- Hoe veilig zijn mijn gegevens bij PatentProfs?

  PatentProfs hecht zeer veel waarde aan het vertrouwelijk verwerken van de aan ons toevertrouwde gegevens. PatentProfs is geen octrooibureau, maar acht zich wel gehouden aan de geheimhoudingsplicht die opgelegd wordt door de orde van Octrooigemachtigden: “Een Octrooigemachtigde  betracht volstrekte geheimhouding over elke mededeling van vertrouwelijk aard die hem in de uitoefening van zijn beroep is gedaan, tenzij hij van zijn geheimhoudingsplicht is ontslagen.”

 • Q- Kan ik ook een merk of modelregistratie via PatentProfs laten verlopen?

  Nee, nog niet. We werken eerst aan het opzetten en uitbreiden van ons netwerk aan Europees Octrooigemachtigden. Het is een logische stap om na verloop van tijd wel merk- en modelregistraties aan onze services toe te voegen.

 • Q- Wat kost het aanvragen van een patent?

  Het is lastig om een concreet bedrag te noemen wat een aanvraag kost. PatentProfs vraagt meerdere offertes bij octrooigemachtigde op en haalt daar de laagste prijs uit. Deze prijzen kunnen variëren, omdat niet elk octrooibureau het op elke moment even druk heeft en ook of de gezocht expertise op dat moment voor handen is.


  Globaal kun je zeggen dat een onderzoek naar de stand van de techniek tussen de € 800 en € 1000 kost; een NL patent tussen € 4000 en € 5000. Een Europees patent is kostbaarder. daarbij is het sterk afhankelijk in hoeveel landen u het wilt aanvragen en in hoeveel talen het vertaald moet worden.

 • Q- Hoe kan PatentProfs scherpe prijzen garanderen?

  PatentProfs werkt met een uitgebreid netwerk van octrooibureaus in Europa. Niet elk bureau heeft het op elk moment van de week even druk. Patentprofs maakt gebruik van de rustige momenten bij de aangesloten octrooibureaus.

 • Q- Hoe kan PatentProfs de kwaliteit garanderen van de aanvraag?

  PatentProfs werkt uitsluitend met Octrooibureaus waar één of meerdere Europese gemachtigden werkzaam zijn. Een Europees Octrooigemachtigde wordt door het Europees Octrooibureau beëdigd en moet elk jaar verplicht een aantal studiepunten behalen om de kennis en kunde op peil te houden. Op die manier bent u als aanvrager verzekerd van de hoogste kwaliteit.

 • Q- Is PatentProfs zelf een octrooibureau?

  Nee, PatentProfs en Patents4all zijn patentdienstverleners. We werken wel heel nauw samen met octrooibureaus, zodat de kwaliteit gegarandeerd is. PatentProfs bemiddelt tussen aanvragers van octrooien en Octrooibureaus uit heel Europa. PatentProfs is niet verbonden aan een octrooibureau, daardoor kunnen we onafhankelijk adviseren en de beste prijs voor u uitonderhandelen. 

  Doordat wij geen octrooibureau zijn kan onze dienstverlening breder zijn: wij kunnen u ook helpen bij het vinden van financiers, het vermarkten of het verkopen van het patent.

   

Nieuws / Actueel

Vrijdag 22 maart Grote stijging patenten blockchain

Het Financieele Dagblad heeft ontdekt dat er een grote groei is in het aantal EU patentaanvragen dat te maken heeft met Blockchain. De groei is zeven keer het aantal aanvragen van het jaar daarvoor. Met name chinese bedrijven zijn actief op het gebied van Blockchain uitvindingen. 

Zie hier het volledige artikel. 

Lees meer »
Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie Dinsdag 6 juni Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie

Als je een goed idee in de martk wil zetten is het natuurlijk van belang dat je er een octrooi op aanvraagt. Maar vergeet dan niet de merknaam te registreren. Bij PatentProfs, de specialist op het gebied van vastleggen van intellectuele eigendommen, kun je nu ook je merk of model registratie laten verzorgen. 

Lees meer »